با شکوه ترین نمایش روی زمین

ریچارد داوکینز

«آفرینش هوشمند» در مدارس مان تدریس میشود؛ از آموزگاران خواسته میشود تا «جدال» پنهان نظریه فرگشت را درس بدهند. هیچ جدالی وجود ندارد. داوکینز لایه های غنی مدارک علمی از مثال های زنده انتخاب طبیعی تا سرنخ های آن در بایگانی فسیل ها را بررسی میکند، از ساعت های طبیعی که دوران تاریخی را نشان میدهد که در آن فرگشت راه خود را در پیچیدگی رشد جنین میگذراند، از دگرگونی های زمین تا ژنتیک مولکولی – تا دفاع نفوذ ناپذیری را برای اینکه «ما خود را نشسته بر از شاخه ای کوچک در میان رشد و شکوفندگی درخت زندگی می یابیم و این یک تصادف نیست بلکه نتیجه منطقی فرگشت با انتخاب غیر تصادفی است.»

دانلود