توهم خدا

ریچارد داوکینز
ویراستار: دکتر م. فاآل

با دقت و ذکاوت، ریچارد داوکینز خدا را در تمامی اشکالش بررسی میکند. از حاکم ظالم عهد عتیق با وسواس جنسی اش تا شکل بی خطرتر (هرچند غیر منطقی) آن، ساعت سازی الهی که محبوب برخی متفکران روشنفکری بود. وی نیروی دلایل اصلی برای ادیان را گرفته و شدت نامحتمل بودن موجودی اعلی را نشان میدهد. وی با تحکیم نکاتش بوسیله مدراک تاریخی و معاصر، نشان میدهد که دین چگونه جنگ را تقویت میکند،تعصب را شدت میبخشد و کودکان را مورد آزار قرار میدهد. پندار خدا دفاع قانع کننده ای ارائه میکند که در آن اعتقاد به خدا نه تنها اشتباه است بلکه باالقوه نیز مرگبار است. این کتاب همچنین بینش نشاط بخشی از فضیلت های بیخدایی برای افراد و جامعه را ارائه میکند که حداقلِ آن فهمی شفاف تر و درست تر از شگفتی های دنیاست، بگونه ای که هیچ ایمانی توانایی ارائه آنان را ندارد.

دانلود