نهری از عدن

ریچارد داوکینز

چگونه و کجای هستی بمبِ همتاسازی که آنرا «زندگی» مینامیم آغاز شد یا به عبارت دیگر، زندگی در جهان به کدامین سمت در حرکت است؟ با ذکاوتی خاص و توانایی نوشتاری در ساده کردن پدیده های پیچیده (نیویورک تایمز سبک وی را اینگونه توضیح میدهد «نوعی از شرح علمی که به خواننده حس نابغه بودن میدهد»)، ریچارد داوکینز در این کتاب با این معمای دیرینه روبرو میشود.

دانلود