پشت سر نهادن خدا

ریچارد داوکینز

آیا بایستی به خدا باور داشته باشیم؟ آیا برای تبیین وجود جهان به خدا نیاز داریم؟ طی دوازده فصل که در آنها به برخی از عمیق ترین پرسش های پیش روی بشر پرداخته می شود، داوکینز با بهره گیری دقیق از علم، فلسفه و مطالعات تطبیقی ادیان، ریاکاری تمامی سازوکارهای مذهبی را موشکافی می نماید و چگونگی پیدایش حیات بدون آفریننده، چگونگی عملکرد تکامل و چگونگی شکل گیری جهان را به مخاطبان از کلیه گروه های سنی توضیح می دهد

دانلود